среда, 17 марта 2010 г.

თვალი, ცოცხალი ოპტიკური სისტემა

 • პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით:
  მოცემული საკითხის კვლევა-შესწავლა ინტეგრირებულად, სხვადასხვა საგნის კონტექსტში.
 • პროექტის სრული აღწერა:
  ფიზიკის გაკვეთილებზე, ოპტიკური ხელსაწყოების შესახებ მიღებული ცოდნის საფუძველზე, ცოცხალ სამყაროში თვალის, როგორც ოპტიკური სისტემის მნიშვნელობის შესახებ, მოსწავლეთა მიერ დამოუკიდებელი კვლევის წარმოება.ასევე, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, მითოლოგიაში და სხვა დისციპლინებში თვალის შესახებ ინფორმაციის მოძიება. ისტ. ტექნოლოგიების გამოყენებით საგაკვეთილო თემის ეკრანული ვერსიის, სლაიდშოუების, ბლოგის შექმნა.
 • მონაწილეთა ასაკი/კლასები: I X კლ.
 • ვადები ხანგრძლივობა: 2 თვე
 • პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში: ინტეგრირებულ გაკვეთილების ორგანიზება, პრეზენტაციების მომზადება, დისკუსიების გამართვა;
 • მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას:
  სამყაროს ერთიანობის შემეცნებისთვის, სხვადასხვა საგანში მიღებული ცოდნის ინტეგრაციის აუცილებლობის გააზრება. მოცემულ საკითხზე, ნებისმიერი მსურველისათვის, პოპულარულ ენაზე, საინტერესო მასალის შექმნა. პრეზენტაციების, სლაიდშოუს და ბლოგების შექმნა. გადაღებული და მოპოვებული ინფორმაციის კომპიუტერში , ინტერნეტში ატვირთვა...
 • სარგებელი სხვებისთვის: მოსწავლეთა მიერ ისტ. ტექნოლოგიების გამოყენებით დამუშავებული მასალის შექმნა. საგნის პედაგოგების მიერ ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარების აუცილებლობის დანახვა, მოსწავლეებისათვის კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავება, ისტ. ტექნოლოგიების გამოყენების დაუფლება. რათა შემდგომ დამოუკიდებლად შექმნან საგაკვეთილო თემის ეკრანული ვერსია და გამოიყენონ საგაკვეთილო პროცესში.
 • სამუშაო ენა: ქართული
 • საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: ფიზიკა, ბიოლოგია, ინფორმატიკა, ხელოვნება.
 • მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
 • პროექტის ფასილიტატორის სახელი: მაია აფხაიძე
 • პროექტის ფასილიტატორის ელ-ფოსტა: maia.apkhaidze@gmail.com

вторник, 16 марта 2010 г.

ილუზორული მხედველობა


Два одинаковых лица? Прищурьтесь,
продолжая смотреть..
Посмотрите на фотографию ниже, на ней запечатлён гидроплан. Обратите внимание на то, что правая часть фото несколько отдаёт желтизной. Заметили? А теперь переведите взгляд на картинку ниже. Смотрите на чёрную точку в центре не отрываясь в течении 30 секунд. После этого снова посмотрите на первую картинку с гидропланом. Теперь вы не увидите разницы в цвете между правой и левой половинками
Не анимимация.Но видите как анимацию.
Смотрим в анфас...))затем немного в сторону от рисунка..-двигатель запущен))

Два одинаковых лица? Прищурьтесь, продолжая смотреть..


«Мы смотрим не глазами, а мозгом», - говорят физиологи.Зрительные обманы и иллюзии возникают из-за того, что воображение и бессознательное суждение мозга участвует в процессе зрениПоднеси картинку близко к глазам, так, чтобы лист касался твоего носа, не обращая внимания на шутки и замечания окружающих (нам, наверно, нужно уткнуться носом в монитор ).
Расслабься и смотри вдаль, как бы сквозь изображение. После того как изображение расфокусируется, медленно-медленно отодвигай картинку от лица. Не торопись! Продолжай смотреть "сквозь" картинку. Если ты все делаешь правильно, то на расстоянии 15-20 см от лица ты должен "поймать" изображение. В самый ответственный момент, когда почувствуешь, что что-то начинает происходить, не пытайся сконцентрировать свой взгляд на картинке, продолжай смотреть "сквозь" нее!я.

ღამის ხედვა

kata RamiT kargad xedavs. es ramdenime mizeziT aixcneba:a) sibneleSi katis Tvalis guga 14 mm-mde farTovdeba (adamianis ki 8 mm-mde). b)katis Tvalis SuqmgrZnobiare ujredebs Soris umravlesoba paloCki-a. amitom kata metad mgrZnobiarea sinaTlisadmi, magram cudad arCevs ferebs. g) katis Tvalis baduris ukan moTavsebulia gansakuTrebuli amrekli Sre, romelic aireklavs TvalSi moxvedril Suqs (amitomac anaTebs sibneleSi katis Tvali mwvaned an yviTlad), ase rom badura iRebs orjer met sinaTles.

Чтобы видеть ночью, кобра использует специальную систему: между глазами и ноздрями у нее есть особые ячейки, способные улавливать инфракрасное излучение, то есть тепловые лучи. Поэтому даже в темноте кобра в состоянии обнаружить жертву, излучающую тепло.

ფერადი მხედველობა

Цветовое зрение встречается на весьма ранних ступенях эволюционной лестницы: им обладают уже насекомые (пчелы, мухи, бабочки). Однако диапазон чувствительности насекомых сдвинут в ультрафиолетовую область (в ущерб красному). Лучше всего они воспринимают желтые, синие, фиолетовые оттенки, а красный цвет воспринимают, вероятно, как черный.

Среди позвоночных наличие цветового зрения встречается у всех костных рыб (яркостью окраски соперничающих с оперением тропических птиц), некоторых амфибий и пресмыкающихся.

Хорошим цветовым зрением обладают многие дневные птицы, различающие, в отличие от насекомых, и цвета красной области спектра.

Большинство млекопитающих утратили цветовое зрение полностью или частично. Сумеречные и ночные животные (например, волки и другие хищные звери) почти не различают цветов. Грызуны (кролики, мыши), а также парнокопытные не различают цвета. Слабым цветовым зрением обладают собаки и кошки.
Собака не очень хорошо различает красный и оранжевый цвета, но отчетливо видит синий и фиолетовый, а также ультрафиолетовые лучи.

Человекообразные обезьяны и большинство приматов обладают цветовым зрением подобно человеку.ეს საინტერესოა:У орла очень высокая острота зрения. Он может увидеть зайца с высоты 3 километров.У самого большого в мире животного (голубого кита) – самые большие глаза. Они у него величиной с футбольный мяч – около 23 см в поперечнике.

Удивителен хрусталик глаза у баклана. Его оптическая сила меняется на 50 дптр (у человека - на 14 дптр, у собаки - на 1 дптр). Поэтому баклан может одинаково хорошо видеть в воздуху и под водой (собака же хорошо видит либо прямо перед собой, либо в отдалении)


Сидя в засаде, лягушка видит только движущиеся предметы: насекомых или своих врагов. В зависимости от размера предмета, она нападает или удирает.

Глаза хамелеона могут вращаться в разные стороны независимо друг от друга и передавать две картинки в мозг. А уж дальше хамелеон решает, куда ему двигаться.У крабов стебельчатые глаза. Они обеспечивают обзор на 360 градусов в любой плоскости и различают цвет и форму предметов.

У пауков-скакунов восемь глаз: два больших и шесть маленьких. Большие снабжены мышцами и позволяют пауку следить за добычей, оставаясь неподвижным. А маленькие расположены так, сто паук замечает все происходящее сзади и сверху.

მხედველობის ორგანოს ევოლუცია ცხოველთა სამყაროში • Органы многоклеточных животных (кроме губок) обеспечивают восприятие световых раздражителей. Простые органы зрения (например, у дождевых червей) состоят из светочувствительных клеток без пигмента, рассеянных среди эпителиальных клеток наружного покрова. Они воспринимают лишь изменения в интенсивности освещения.


 • У некоторых медуз и плоских червей разрозненные светочувствительные клетки сконцентрировались в глазные пятна (стигмы).


 • Дальнейшее усложнение органов зрения у моллюсков привело к углублению глазного пятна в глазной бокал и образованию пузырька (стекловидного тела)


 • Эволюция органов зрения у насекомых, ракообразных и некоторых других беспозвоночных пошла по пути формирования фасеточных глаз. В отличие от глаз камерного типа здесь нет единой сетчатки, рецепторы собраны в маленькие группы (ретинулы), каждая из которых обслуживается отдельным диоптрическим аппаратом. Понятия аккомодации, близорукости или дальнозоркости не приложимы к фасеточному глазу.


ეს საინტერესოა:


Японским ученым впервые удалось вырастить искусственные глаза и пересадить их головастикам. Глаза головастиков были выращены из стволовых клеток, которые были получены от животных на одной из стадий эмбрионального развития. После имплантации глаз была зафиксирована нормальная электрическая активность органа зрения и его реакция на свет. (литература: журналы "Знание - сила", №1, 2002 и "Здоровье")

თვალის თვისებები

Ход луча при нормальном зрении:


Свойства глаза человека:
Острота зрения.
Напротив зрачка в сетчатке находится так называемое желтое пятно, в середине которого – центральная ямка. Плотность зрительных клеток (палочек и колбочек) в этом месте наибольшая, поэтому здесь наивысшая острота зрения.
Аккомодация -
способность глаза приспосабливаться к видению как на близком, так и на далеком расстоянии, за счет изменения кривизны (а значит и оптической силы) хрусталика.Предел аккомодации – 10 см от глаза.Расстояние наилучшего видения (без напряжения) для нормального глаза – 25см.
Адаптация -
n рефлекторное приспособление глаза к изменению яркости.

Инерционность.
Инерционность зрения характеризуется средним временем сохранения светового ощущения примерно 0.05 с.
Цветоощущение.
Цветоощущение реализуется в пределах длин волн от 0.38 мкм (фиолетовый) до 0.76 мкм (красный). Наиболее чувствителен глаз к излучению с длиной волны 0,555 мкм (зеленая часть спектра).
Бинокулярность. Наличие двух глаз позволяет сделать наше зрение стереоскопичным (то есть формировать трехмерное изображение). Правая сторона сетчатки каждого глаза передает через зрительный нерв "правую часть" изображения в правую сторону головного мозга, аналогично действует левая сторона сетчатки. Затем две части изображения - правую и левую - головной мозг соединяет воедино.
Объемное восприятие окружающего позволяет измерять расстояние на глаз – чем больше угол между лучами, идущими в правый и левый зрачки, тем предмет ближе.
При близорукости изображение приходится не на определенную область сетчатки, а расположено в плоскости перед ней. Поэтому оно воспринимается нами как нечеткое.Задача любой коррекции этого нарушения зрения - ослабить силу преломляющего аппарата глаза так, чтобы изображение пришлось на определенную область сетчатки (то есть вернулось "в норму").При дальнозоркости изображение приходится не на определенную область сетчатки, а расположено в плоскости за ней. Что и приводит к нечеткости изображения. Различают врожденную и возрастную дальнозоркость

При астигматизме некоторые участки изображения могут фокусироваться на сетчатке, другие - за или перед ней (бывают и более сложные случаи). В результате человек видит искаженное изображение
В настоящее время термин глаукома объединяет довольно большую группу заболеваний, зачастую разного происхождения и с разным течением. Однако при отсутствии лечения исход у этих, казалось бы совершенно непохожих, заболеваний один - атрофия зрительного нерва и слепота.

Катаракта- заболевание, при котором хрусталик глаза теряет прозрачность. Помутнение служит препятствием на пути световых лучей от предметов, при нормальном зрении свободно попадающих в глаз. Поэтому при катаракте один из основных симптомов - ухудшение зрения.В настоящее время термин глаукома объединяет довольно большую группу заболеваний, зачастую разного происхождения и с разным течением. Однако при отсутствии лечения исход у этих, казалось бы совершенно непохожих, заболеваний один - атрофия зрительного нерва и слепота.
Косоглазие вызвано плохой работой глазных мышц, из-за чего глаза смотрят в разные стороны. Мозг в этом случае принимает во внимание только одно изображение.
n Чтобы заставить работать глаз с ослабленными мышцами, ребенку временно закрывают правильно действующий глаз.
"Куриная слепота"
Если организму не хватает витамина А, то в палочках не образуется белок – зрительный пурпур (именно он под действием света разлагается, а в темноте восстанавливается). Чувствительность глаза уменьшается, и человек в сумерках не видит.

Если колбочки какого-либо вида оказываются с дефектом, возникает дальтонизм – расстройство, названное по фамилии английского химика и физика Джона Дальтона (1766-1844), впервые исследовавшего это явление.
n Дальтонизмом страдают 8% мужчин и 0,5% женщин.
Одни из дальтоников не воспринимают красный цвет, другие – зеленый, третьи – фиолетовый. Встречаются и такие люди, для которых мир окрашен во все оттенки серого.
Альбиносы – это люди, у которых нет пигмента меланина ни в коже, ни в волосах, ни в радужке. Цвет радужки у альбиносов красный из-за просвечивающих кровеносных сосудов.

თვალის აგებულება

Некоторые усредненные параметры глаза человека:
диаметр глаза ≈ 22мм
количество палочек ≈ 130 млн
количество колбочек (RGB) ≈ 7 млн
оптическая сила глаза ≈ 58 дптр
показатель преломления хрусталика ≈1,44
диаметр зрачка 2-8 мм

Роговица - прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза. В ней отсутствуют кровеносные сосуды, она имеет большую преломляющую силу. Входит в оптическую систему глаза. Роговица граничит с непрозрачной внешней оболочкой глаза - склерой.
Передняя камера глаза - это пространство между роговицей и радужкой. Она заполнена внутриглазной жидкостью.
Радужка - по форме похожа на круг с отверстием внутри (зрачком). Радужка состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются. Она входит в сосудистую оболочку глаза. Выполняет ту же функцию, что диафрагма в фотоаппарате, регулируя светопоток.
Зрачок - отверстие в радужке. Его размеры обычно зависят от уровня освещенности. Чем больше света, тем меньше зрачок.
Хрусталик - "естественная линза" глаза. Он прозрачен, эластичен - может менять свою форму, почти мгновенно "наводя фокус", за счет чего человек видит хорошо и вблизи, и вдали. Располагается в капсуле, удерживается ресничным пояском. Хрусталик, как и роговица, входит в оптическую систему глаза.
Стекловидное тело - гелеобразная прозрачная субстанция, расположенная в заднем отделе глаза. Стекловидное тело поддерживает форму глазного яблока, участвует во внутриглазном обмене веществ. Входит в оптическую систему глаза.
Сетчатка - состоит из фоторецепторов (они чувствительны к свету) и нервных клеток. Клетки-рецепторы, расположенные в сетчатке, делятся на два вида: колбочки и палочки. В этих клетках, вырабатывающих фермент родопсин, происходит преобразование энергии света (фотонов) в электрическую энергию нервной ткани, т.е. фотохимическая реакция.
Палочки обладают высокой светочувствительностью и позволяют видеть при плохом освещении, также они отвечают за периферическое зрение. Колбочки, наоборот, требуют для своей работы большего количества света, но именно они позволяют разглядеть мелкие детали (отвечают за центральное зрение), дают возможность различать цвета. Наибольшее скопление рецепторов находится в центральной ямке (желтое пятно), отвечающей за самую высокую остроту зрения. Сетчатка прилегает к сосудистой оболочке, но на многих участках неплотно. Именно здесь она и имеет тенденцию отслаиваться при различных заболеваниях сетчатки.
Склера - непрозрачная внешняя оболочка глазного яблока, переходящая в передней части глазного яблока в прозрачную роговицу. К склере крепятся шесть глазодвигательных мышц. В ней находится небольшое количество нервных окончаний и сосудов.

ეს საინტერესოა